İş Etiği ve Çalışma İlkeleri

1.       AMAÇ ve KAPSAM

İş etiğinin amacı; şirketimizdeki mevcut yönetmelik ve kuralların yanı sıra, işimiz ile ilgili uyulması gerekli temel kuralları anlamanıza ve uygulamamıza yardımcı olmayı ve gerektiği zaman kimlere soru sorabileceğiniz (ilk yönetici, Etik Komisyon, Hukuk Bölümü) hakkında da fikir verir.  Bu çalışmalar, bizi bir şirket olarak tanımlayan iş etiği prensiplerini ortaya koymakta ve bu prensipleri anlamamız ve izlememizde yardımcı olacak bazı pratik ve yol gösterici kuralları belirlemektedir. Bu kurallar yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, sözleşmeli çalışanları, taşeronları ve tedarikçileri, iş ortakları, aracıları, lobicileri ve Network ile/adına hareket eden herkesi bağlamaktadır.

Yönetim Kurulu, Kuralların nihai olarak yorumlanmasından sorumludur ve herhangi bir zamanda, geçerli olan yasa hükümlerine tabi olmak üzere Kurallarda değişiklik yapabilir.

2.     ETİK KURALLAR ve ÇALIŞMA İLKELERİ

Network, iş etiği değerlerine bağlı, hesap verebilir, adil yönetim anlayışı olan, yasa ve düzenlemelerle uyum içinde hareket eden, insan hakları ilkelerini destekleyen bir politika belirlemiştir.

2.1      Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm iş ortaklarımız ile ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

2.2      Kamu Ve Özel Sektör Faaliyetleri Kapsamında Kesin Rüşvet Yasağı

Rüşvet; görevin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmak veya yapmamak için yasal olmayan bir şekilde çıkar sağlanması, karar ve uygulamaları etkilemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ödeme ya da menfaat teklif edilmesidir. Bu durum, nakdi veya gayrinakdi şekilde ödeme yapılması, değerli hediye verilmesi, çalışana kişisel çıkar sağlayacak bir avantaj sağlamasının teklif edilmesi vb. gibi pek çok şekilde ortaya çıkabilir. Çalışanlarımız görevlerini yerine getirirken, herhangi bir kişiye, şirket veya kamu kurumuna rüşvet teklif edemez ve alamazlar.

Network, yasaya aykırı veya uygunsuz bir fayda elde etmek de dahil olmak üzere, görevlerinin bir parçası olan bir iş veya karar üzerinde etkili olma amacıyla, doğrudan veya dolaylı yolla, herhangi bir kişiden veya herhangi bir kişiye, herhangi bir değerde herhangi bir şeyi talep etmek, teklif etmek veya kabul etmek vb. cereyan edebilecek bir duruma müsamaha göstermez, yani rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine karşı sıfır tolerans taahhüdünü benimsemiştir.

Network’te çalışan yöneticinin, çalışanın/görevlinin başka bir kişiye parasal ya da herhangi bir avantaj sağlayacak ya da uygunsuz bir şekilde bir işi elde etmesine yarayacak, bir kararı ödüllendirecek ya da bir kaynağı elde etmesine yarayacak söz ya da koşul sağlaması kesinlikle yasaktır. Bir Network çalışanı aynı amaçla yapılan bir ricaya cevap veremez. Bu usulsüz avantaj direkt ya da dolaylı bir şekilde, üçüncü taraflardan yardım ricası şeklinde, ya da aracı, tedarikçi, alt yüklenici, ortak girişim ya da iştirakinden yardım, rica gelmesi durumunda da geçerlidir.

Tedarikçilerin herhangi bir kuruluşa, bireye rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şeyi

vermesi, teklif etmesi, kuruluş veya bireylerden bunları kabul etmesi yasaktır.

2.3      Hediyeler, Yemekler, Seyahat ve Ağırlama

Herhangi bir tarafı uygunsuz şekilde etkilemek amacıyla özellikle de bir devlet görevlisine- haksız bir kazanç elde etmek amacıyla hediye, yemek, seyahat veya ağırlama sağlanması veya bunların kabul edilmesi kesin bir şekilde yasaklanmıştır.

Üçüncü kişilere, ürün, kişisel hizmet ya da imkanlar dahil olmak üzere, promosyon ürünleri haricinde hediye verme ve aynı şekilde üçüncü kişilerden hediye kabul etmek yasaktır. Geri çevirmenin yanlış anlaşılacağı durumlarda alınan hediyeler ivedilikle Network’e teslim edilir ve alınan hediye Network’ün demirbaşı muamelesi görür.

Network çalışanları, şirket ile iş ilişkisi içerisine giren kişilerin işle ilgili alınacak kararları etkilemek amacıyla yapabileceği hediye, para, borç, davet ya da buna benzer bir özel muamele teklifinin, aile üyelerinin ya da yakınlarının da kabul etmesine ve aile üyeleri ve yakınlarının da bu kişilere benzer tekliflerde bulunmasına izin vermemelidir.

2.4      Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik Ve Kapsayıcılık

Network, tüm faaliyetlerinde çalışanları, müşterileri, alt yüklenicileri ve tedarikçileri arasında cinsiyet, yaş ve milliyet gibi farklılıklar sebebiyle ayrımcılık yapmaz. Tüm çalışanlarına eşit yaklaşım ve tarafsız uygulamayı tercih eder. Herkese adil davranır, ölçer, değerlendirir ve liyakate uygun kararlar alır.

2.5     Sağlık ve Emniyet

Şirketimizde, çalışma şartlarına ilişkin geçerli tüm yasalara uygun hareket edilmektedir. Güvenli bir iş yeri sağlayarak, iş güvenliği ve çalışan sağlığını korumaya ve esirgemeye yönelik risklerden kaçınmak için yasal gerekliliklere uygun hareket eder, aynı şekilde çalışanlarımızın da bu kurallara uygun çalışmasını bekleriz.

2.6      Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi

Network, kaynaklarının kişiler ve kurumlar tarafından para aklamada kullanılmasına ve bu yasadışı kaynakların yasal gösterilmesine hiçbir şekilde izin vermez

2.7     Hesapların ve Kayıtların Şeffaflığı ve Doğruluğu

Ticari defter ve kayıtların doğru ve şeffaf bir şekilde tutulmaması, birçok ülkenin yasalarını ihlal eder. Bu nedenle, her bir işlem için, iç kontroller, finansal raporlama standartları, belgelerin saklanmasına ilişkin prensipler göz önünde bulundurulmaktadır. 

Bu amaçla;

Üçüncü taraflar (müşteriler, tedarikçiler vb.) ile yürütülen iş ilişkisinin sonucu olarak ortaya çıkan her türlü hesap, fatura ve diğer belgelerin, ticari defterlere zamanında, gerçeği yansıtır şekilde ve üçüncü tarafların işlemlerin altında yatan mantığı anlamasına yönelik net açıklamalar ile birlikte kaydedilmesi gerekmektedir.

Muhasebe veya benzeri ticari kayıtlarda herhangi bir işlemin niteliğini tahrif eden herhangi bir değişiklik yasaktır.

2.8      Toplum ve çevre

İçinde yaşadığımız toplumu destekleriz. Adil bir gelir dağılımı için, üzerimize düşen vergileri öderiz. İyi vatandaşlar olarak ihtiyaç sahipleri ve yoksullara sosyal yardım yaparız.

Çevrenin iyileştirilmesi girişimlerini desteklemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkimizi azaltmak için çaba gösteririz. Çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruruz.

Şirketimiz, enerji ve kağıt kullanımı, baskı ve üretim teknolojileri kullanımı ve atıkların geri dönüştürülmesi yoluyla çevre üzerinde etkisi konusunda duyarlı ve kararlıdır.

2.9      İşyerinde Mobbing, Taciz ve Dedikodu

Şirketimizde çalışan hiç kimsenin küçük düşürülmesine ve kendisinin utanmasına neden olabilecek hiçbir davranışa, sözlü tacize, lakap takılmasına, işyerinin huzurunu ve ahengini bozabilecek dedikoduya izin vermeyiz ve tüm çalışanlarımızın bu kurallara uymasını bekleriz.

Her tür taciz ve mobbinge neden olabilecek davranış, rahatsız edici, düşmanca ve küçük düşürücü bir ortam yaratan sözlü, fiziksel ya da görsel davranışlar büyük bir titizlikle araştırılır ve hiçbir türüne tolerans gösterilmez.

Ayrıca; ırkçı, etnik köken, din ve yaşla ilgili ya da cinsel içerikli rahatsız edici şakalar ya da aşağılamaların yapılması, rahatsız edici resim ya da karikatürlerin dağıtılması, aşağılayıcı ya da ayrımcı bilgilerin aktarılması için sesli posta, e-posta ya da diğer elektronik araçların kullanılması yasaktır.

2.10    Alkol ve Uyuşturucu

Uyuşturucu ve alkol güvenlik açısından bir tehdit oluşturabilir ve iş ortamında yeri yoktur. Çalışma sırasında ya da şirketimize ait mülklerde alkol ve uyuşturucuların (doktor tarafından geçerli tarihli ve yasal bir reçete ile verilmiş ilaçlar dışında) kullanılması, bulundurulması, satılması, imal edilmesi, yayılması, dağıtılması ya da satın alınması yasaktır. Ayrıca çalışanlarımızın bu maddelerin etkisi altında iş yapmaları da yasaktır

2.11      Antitröst Ve Rekabet Eşitliği

Rakiplerle, müşterilerle ve tedarikçilerle yasalara aykırı düzenlemeler yapılması ve tekelci ya da adil olmayan ticaret uygulamaları yasaklanmıştır.

Antitröst ve rekabet yasaları, rakiplerin, müşterilerin ya da tedarikçilerin, hatta pazara hakim konumda olan tek bir şirketin içerisinde olduğu belli tipte anlaşmalar ya da davranışlar dahil olmak üzere ticari kısıtlamalar getirir.

Rakiplerle etkileşim içerisinde bulunulan meşru nedenler ve durumlar söz konusu olup, bu faaliyetler üzerinden yasa dışı gizli anlaşmalar yapılamaz. Bu gibi faaliyetler dernek çalışmaları, sektördeki en iyi uygulamaları bulma çalışmaları, ortak girişimler, rekabet istihbaratı toplamanın yanı sıra lobi faaliyetleri ve yasal uygulamalar gibi belli ortak faaliyetler olabilir. Antitröst ve rekabet yasalarının ihlali genellikle hem kurumların hem de kişilerin yüksek miktarlarda para cezaları ve hapis cezaları dahil olmak üzere cezaya mahkum edilebildikleri suçlar olarak değerlendirilir. Bu gibi durumlarda ortaya çıkan maliyetler, cezalar ve hukuki sorumluluklar genellikle yasa dışı davranış ya da anlaşma ile sağlanan kârdan ya da verilen maddi zarardan çok daha yüksektir.

3.       MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI

İş ortakları, tedarikçiler ve taşeronların Network’ün ilkelerine uymaları beklenmektedir. Bu beklenti, yapılan anlaşmaların içerisine konu ile ilgili maddeler eklenerek gerçekleştirilebilir ve bu sayede ilişkili taraflar arasında karşılıklı taahhüt verilmesi üzerine anlaşma sağlanır.

Yöneticiler ve kendisine yetki verilen çalışanlar, mal ve hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi ölçütler ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmalarını dikkate alır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu yöneticiler ile kendisine yetki verilen çalışanlardadır.

Mal ve hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur. 

3.1 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Zorla Çalıştırma

Tedarikçi sadece gönüllü iş gücü kullanmalı ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen personeli istihdam etmelidir. Çalışanlarına herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırma uygulamamalıdır.

Çocuk İşgücü

Yerel kanunlarda, daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (ILO sözleşmesi No.138’de belirtilen hariç) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.

Taciz

Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup tedarikçiler tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

Tazminat ve Ücretlendirme

Tedarikçilerin çalışanlarına ödedikleri ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, yürürlükteki iş

mevzuatlarına eşit veya daha fazla olmalıdır.

Çalışma Saatleri

Tedarikçiler, yerel mevzuat daha az maksimum çalışma saati belirtmediği sürece ve olağanüstü iş koşulları haricinde, çalışanlardan düzenli olarak haftada 48 saatten çok ve toplamda çalışma haftası süresince (fazla mesailer de dahil olmak üzere) 60 saatten fazla çalışmasını talep etmemelidir. Tedarikçiler, fazla mesainin gönüllü olmasını ve yerel ve ulusal yasalara veya yönetmeliklere uygun şekilde ödemesinin yapılmasını sağlamalıdır. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların her yedi günlük dönem içerisinde en az bir gün izin günü olmalıdır.

Ayrımcılık Yapılmaması                                                                     

Tedarikçiler, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma dahil, istihdamla ilgili bütün kararlarda ırk, renk, ülke, cinsiyet, din, engelli durumlarında ayırımcılık yapmamalıdırlar.

3.2 İş Kayıtları

Tedarikçi, işle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasa ve yönetmelik gerekliliklerine tam uyum içinde yaratmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır. Düzenleyici kuruluş temsilcileriyle ve resmi yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde dürüst ve açık sözlü olmalıdır.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Tedarikçi tarafından NETWORK’ten alınmış belge, ticari ve teknik bilgiler, iki taraf arasında “Gizli Bilgi” olarak tanımlanmaktadır.

Tedarikçi, rekabet avantajı sağlayan bütün bilgi, know-how, yöntem veya sanayi alanında henüz bilinmeyen fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, eser ve benzerlerini (“Ticari Sır” veya “Gizli Bilgi”) gizli tutmalı, Arçelik’in yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamamalıdır.

Fikri ve Sınai Haklar

NETWORK tedarikçiye lisans, patent, endüstriyel tasarım veya telif hakkı vermemektedir. Tedarikçiden kaynaklı neden ile oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların (NETWORK, diğer tedarikçiler, distribütörler ve müşteriler) tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere tedarikçi ödemek zorundadır.

Hediye Almak ve Vermek

Ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek, tedarikçi tarafından gönderilen herhangi bir hediye kabul edilmez.

3.3 İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği içi tedarikçilerimizden beklentimiz;

-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymaları,

-Çalışanları, stajyerler ve 3.kişiler  için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmalarıdır.

3.4 Çevreyle İlgili Yönetmelikler Ve Korunma

NETWORK, çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkındadır ve tedarikçilerinden çevre mevzuatına uyumunun düzenli takibini, çevre yönetimini sürekli iyileştirmelerini, iklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla mücadele etmelerini ve bu taahhüdü paylaşmalarını beklemektedir.

Network tedarikçilerine, iş ortaklarına yaptığı denetimlerde, tedarikçilerinin bu Politika’daki kurallara uyumu sorgulanır, uygunsuzluklar için düzeltici önleyici faaliyet açılarak iyileştirilmesi beklenir ve takip denetimleriyle de yapılan iyileştirmeler kontrol edilir. Bu amaçla yılda en az 1 kez uyum konusunda mutabakat yapılması gerekmektedir.

Network, geçerli yasal mevzuata aykırı veya bu kurallarla çelişen şekilde davranan herhangi bir tedarikçisinin/iş ortağının çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya ilgili tedarikçi/iş ortağı ile sözleşmesini feshedebilir.

Tedarikçiler, Network tarafından bu Çalışma İlkeleri’nin revize edilmesi halinde revize İlkeleri kabul etmeyi ve Network’ün İş Etik Kurallar Ve Çalışma İlkeleri’ni benimseyerek burada belirtilen ilkelere uymayı taahhüt eder.

4.       BİLDİRİM

Şüphe duyulan bir ihlali rapor eden ya da konuyla ilgili soruşturmaya katılan herhangi bir kişinin kimliği, raporu sunan kişinin açıklama yapılmasına izin verdiği, açıklama yapılmasının yasa, yönetmelik ya da hukuki süreç gereği olduğu ya da konunun gerektiği gibi soruşturulabilmesi için, ilgili çalışana bildirimde bulunulmasının ardından, açıklama yapılmasının gerekli olduğu haller dışında açıklanmayacaktır.

İhlalleri veya ihlal şüphelerini bildirirken net olun ve somut olaylara bağlı kalın. Mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışın (kim, ne, nasıl, ne zaman, nerede vs.)“

Bir ihlal durumunda;

Amiriniz görevi suiistimal iddiasına dahil değilse ve bunu rahatça yapabilecekseniz amirinize bilgi verin veya daha etkin olacağını düşünüyorsanız başka bir yönetim üyesini bilgilendirebilirsiniz.

Amirinizle rahatça konuşamayacağınızı düşünüyorsanız, yardım için Hukuk departmanını veya İK departmanını arayın.

5.       İHLALLERİN SONUÇLARI

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Network Project Lojistik A.Ş. Etik Kurulu’nca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

6.       DAĞITIM

İşbu Kurallar, bütün çalışanlara sunulmuş ve sunulmaya devam edecektir. Bu Kurallar ayrıca şirketin internet sitesinde ve şirket içi ağda da bulunmaktadır.

7.       BEYAN

Bütün çalışanlar kuralları okuyup anladıklarını ve bu kurallara uyum sağlayacaklarını kabul eden bir beyanname imzalayacak ve buna benzer tebliğleri düzenli olarak yapacaktır.

Kuralları anlamamak ya da beyanı imzalamamak, uyumsuz davranışa bir mazeret sayılmayacaktır.

Yeni müşteriler, ortak girişimler ya da iştirakçiler, tedarikçiler, alt yükleniciler ve şirket adına çalışanlara bu kuralların bir kopyası temin edilecek ve kendilerinden bu kuralların belirttiği standartlara uymaları beklenecektir. Bu amaçla yılda en az 1 kez uyum konusunda mutabakat yapılması gerekmektedir. Bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

8.       KONTROL

Kurallara uyum, yönetici ya da yönetici tarafından atanan çalışan tarafından gözlemlenecek ve yılda bir kez Yönetim Kurulu’na bildirilecektir.

Etik kurallar gözden geçirilerek günün koşullarına göre tekrar düzenlenebilecektir.

9.       YÜRÜRLÜK

Bu politika Network Project Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulunun 24.05.2021 tarihli ve 2021/1 sayılı kararı ile uygulamaya konulmuş olup yürütülmesinden Yönetim Kurulu kararı ile İnsan Kaynakları sorumludur.